නෙත් FM පහේ පන්තිය

මෙවර පහ වසර ශිෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින දැයේ දූ දරුවන් වෙනුවෙන් නෙත් FM පහේ පන්තිය වෙතින් පෙරහුරු ප්‍රශ්ණ පත්‍ර කට්ටල ලබාගතහැක.

image
image
image
image
image
Peper

ශිෂ්‍යත්වය ‍ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල

image

2022 ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 01

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

25

June

image

2021 ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 20

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

17

Oct
image

2021 ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 19

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

09

Oct
image

2021 ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 18

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

02

Oct
image

2021 ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 17

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

25

Sep
image

2021 ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 16

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

18

Sep
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 15

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

11

Sep
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 14

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

04

Sep
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 13

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

28

August
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 12

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

21

August
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 11

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

14

August
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 10

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

08

August
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 09

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

31

july
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 08

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

24

july
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 07

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

17

july
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 06

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

010

july
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 05

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

03

july
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 04

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

29

june
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 03

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

19

june
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 02

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

12

june
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 01

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

05

june