නෙත් FM පහේ පන්තිය

මෙවර පහ වසර ශිෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින දැයේ දූ දරුවන් වෙනුවෙන් නෙත් FM පහේ පන්තිය වෙතින් පෙරහුරු ප්‍රශ්ණ පත්‍ර කට්ටල ලබාගතහැක.

image
image
image
image
image
image
Who We Are

NethFm පහේ පන්තිය

සුව හසක් දැයේ දූ දරුවන් වෙනුවෙන් නෙත් FM රේඩියෝව පහේ හපනුන් වෙත ගෙන එන ශිෂ්‍යත්ව විභාග පෙරහුරු වැඩසටහන් මාලාවේ ඩිජිටල් කරණය.

මෙහිදී විභාගයට සුදානම් වීම සඳහා අවශ්‍ය මුලික විෂය කරුණු ඇතුලත් පෙරහුරු ප්‍රශ්ණ පත්‍ර ඔබ වෙත අප ගෙන එන්නෙමු

  • 1 ප්‍රශ්ණ පත්‍ර
  • 2 Videos
image
Peper

ශිෂ්‍යත්වය ‍ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල

image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 20

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

17

Oct
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 19

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

09

Oct
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 18

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

02

Oct
image

ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 17

සෙනසුරාදා සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download paper

25

Sep